rén Person (radical)


Made with 2 strokes.
Side representation of a person as a radical

Sounds same

rén (humane)
Full character form of this simplified radical: rén

Radical

Index 9 used in: bǐng (both) ; chàng (to initiate) ; dài (replace) ; dàn (but) ; dào (fall) ; 仿 fǎng (to imitate) ; fèn (portion) ; gōng (to provide) ; (estimate) ; (what) ; hòu (wait) ; hóu (nobleman) ; huà (to make into) ; huá (splendid) ; huā (flower) ; jiàn (healthy) ; liǎng (pair) ; mén (s) ; (you) ; rén (humane) ; shén (what) ; (he) ; wèi (position) ; xiān (immortal) ; xìn (letter) ; (night) ; 亿 (100,000,000) ; yōu (distant) ; zhí (value) ; zhù (to live) ; zhuàn (biography) ; zuò (to do) ; zuò (to make)

< Previous radical 8 tóu Next radical 10 ér >

< Previous rén Next >