sun; day


Similar looking characters : bái (bright) yuē (to speak)
Made with 4 strokes.
picture of sun with a central eye
Ancient small seal form Small seal

Radical

Index 72 used in: bái (bright) ; céng (once) ; chāng (prosperous) ; chūn (spring) ; dàn (dawn) ; hūn (to marry) ; jiàn (gap) ; jiān (between) ; jǐng (bright) ; jiù (old) ; míng (bright) ; (do not) ; (general) ; qíng (clear sky) ; shì (is) ; shí (time) ; shǔ (heat) ; wǎn (evening) ; xiāng (fragrant) ; xīng (star) ; yáng (yang) ; (easy) ; yīn (sound) ; yǐng (picture) ; zǎo (early) ; zhào (according to) ; zhě (in process of) ; zhuō (table) ; zuì (most) ; zuó (previous)

< Previous radical 71 Next radical 73 yuē >

< Previous rén Next róng >

Pronunciation

Sound file kindly provided by shtooka.net under a Creative Commons Attribution Share Alike License

stroke order for 日
Stroke order for character 日, kindly provided under Wikimedia creative commons license

Cities

日照 Rizhao, Shandong

Proverbs

冰冻三尺,非一日之寒 bīng dòng sān chǐ, fēi yí rì zhī hán It takes time to achieve satisfactory results
常将有日思无日,莫将无时想有时 cháng jiāng yǒu rì sī wú rì, mò jiāng wú shí xiǎng yǒu shí When rich, you have time to dream, but do not dream of riches when you are poor
度日如年 dù rì rú nián Time seems to pass very slowly
今日事,今日毕 jīn rì shì, jīn rì bì Finish the current job before starting something new
来日方长 lái rì fāng cháng There is adequate time to achieve your desires
日以继夜 rì yǐ jì yè Working without a break. Exhausted

Also

sun