jì snout


Made with 3 strokes.

Sounds same

jì (border) jì (already) jì (season) jì (order) jì (to record) jì (skill) jì (to cross a river)

Different tone

jī (fowl) jī (machine) jí (lucky) jí (and) jǐ (how many) jǐ (self)

Radical

Index 58 used in: dāng (to be) ; fù (woman) ; guī (to return)

< Previous radical 57 gōng Next radical 59 shān >

< Previous Next >