yú fishing

Made up of [ shuǐ water radical 85, fish radical 195]
Alternative traditional form of character:
Number of strokes: 11

Related characters


Also uses shuǐ component: bō (wave) fǎ (law) gǎng (harbor) hǎi (sea) hàn (perspiration) hàn (chinese) hé (river) hóng (flood) hú (lake) huó (to live) jì (to cross a river) jiāng (river) jīn (ferry crossing) jiǔ (wine) mǎn (to fill) méi (have not) pào (bubble) qì (steam) qiǎn (shallow) qīng (clear) shè (to wade) xǐ (to wash) yǎn (to develop) zé (pool) zhì (to rule) zhōu (region)
Also uses component: xiān (fresh)

Sounds same

yú (fish) yú (in)

Different tone

yǔ (rain) yǔ (language) yǔ (to give) yù (jade) yù (jade) yù (to meet) yù (to wish for)

< Previous Next >

Proverbs

焚林而畋,竭泽而渔 fén lín ěr tián, jié zé ěr yú Ignoring the consequences
授人以鱼只解一时之急,授人以渔 则解一生之需 shòu rén yǐ yú zhǐ jiù yī shí zhī jí, shòu rén yǐ yú zé jiě yī shēng zhī xū It is important to learn a skill that will last for life

Copyright © Chinasage 2012 to 2020