chì red; scarlet; bare


Made with 7 strokes.

Sounds same

chì (step)

Different tone

chī (to eat) 齿 chǐ (tooth)

Radical

Index 155 used in:

< Previous radical 154 bèi Next radical 156 zǒu >

< Previous chì Next chóng >

Cities

赤峰 Chifeng, Inner Mongolia

Proverbs

近朱者赤,近墨者黑 jìn zhū zhě chì, jìn mò zhě hēi Taking on the color of the company kept. Adapt to surroundings
人无完人,金无足赤 rén wú wán rén, jīn wú zú chì Having to settle for something less than perfection