History Quiz 2

Internediate difficulty level quiz about the long history of China.
1. Which leader spent some time working at a tractor factory at Xinjian, Jiangxi?
Zhu De
Deng Xiaoping
Zhou Enlai
Hua Guofeng
Jiangxi, Nanchang, pavilion, modern housing
Nanchang city, Jiangxi
Switch off sounds
Switch on sounds
Try another quiz


Copyright © Chinasage 2012 to 2019