yǐn 'long stride'


Number of strokes: 3

Radical

Index 54 used in: jiàn (to establish) ; jiàn (healthy)

< Previous radical 53广 guǎng Next radical 55 gǒng >

Sounds same

yǐn (to drink)

Different tone

yīn (yin) yīn (sound) yín (silver)

< Previous yǐn Next yīng >