yú fish


A measure word to use for this noun: tiáo
Alternative traditional form of character:

Note

Represents a scaly body with a head and a tail fin : a fish
Number of strokes: 8

Radical

Index 195 used in: xiān (fresh) ; yú (fishing)

< Previous radical 194 guǐ Next radical 196 niǎo >

Sounds same

yú (fishing) yú (in)

Different tone

yǔ (rain) yǔ (language) yǔ (to give) yù (jade) yù (jade) yù (to meet) yù (to wish for)

< Previous yòu Next >

Pronunciation

Sound file kindly provided by shtooka.net under a Creative Commons Attribution Share Alike License

stroke order for 鱼
Stroke order for character 鱼, kindly provided under Wikimedia creative commons license

Proverbs

不撒大网不得大鱼 bú sǎ dà wǎng bù dé dà yú Need to think big if to succeed
城门失火,殃及池鱼 chéng mén shī huó, yāng jí chí yú A drastic action may unintentionally affect other people. Show consideration for all
得鱼忘筌 dé yú wàng quán Ungrateful behavior, ignoring help given to make things possible
授人以鱼只解一时之急,授人以渔 则解一生之需 shòu rén yǐ yú zhǐ jiù yī shí zhī jí, shòu rén yǐ yú zé jiě yī shēng zhī xū It is important to learn a skill that will last for life
缘木求鱼 yuán mù qiú yú Waste time doing something pointless and bound to fail. The tale goes back 2,300 years to the life of Mengzi who advised the King of Qi against pointless further conquests.

Also

鲤鱼 lǐ yú carp
yú fish

Copyright © Chinasage 2012 to 2019