xìng fortunate; lucky


Similar looking characters : xīn (hard)

Note

Probably a picture of handcuffs or may be two men one upside down
Number of strokes: 8

Sounds same

xìng (surname)

Different tone

xīng (star) xīng (prosper) xíng (permitted)

< Previous xìng Next xiōng >

Proverbs

生活有爱幸福,为爱生活愚蠢 shēng huó yǒu ài xìngfú, wèi ài shēng huó yú chǔn Love is not the most important thing

Copyright © Chinasage 2012 to 2019